voorwaarden Result Program

Artikel 1 - Definities
In de Result Program voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Actie: 28 dagen programma bij HealthCity
Actieperiode: De actie loopt van 1 maart 2017 t/m 30 april 2017.
Activeren: Het op de HealthCity website invullen van de benodigde gegevens voor het meedoen aan de het Result Program bij HealthCity
Deelnemer: Een natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan de actie
Deelnemende club(s): Iedere HealthCity club in Nederland
HealthCity: HealthCity NL B.V. en hun deelnemende clubs
HealthCity website: www.healthcity.nl/resultprogram
Voorkeur club: De overeengekomen HealthCity club

Artikel 2 – Actie
1. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zijn/haar gegevens op de HealthCity website in te vullen in het daarvoor bestemde formulier.
2. Deelname aan de Actie is uitsluitend voor leden van HealthCity van 18 jaar en ouder, met een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3. De actie betreft 28 dagen online coaching bij HealthCity.

Artikel 3 – Deelnemers
1. Deelnemers dienen in Nederland te wonen en dienen 18 jaar of ouder te zijn. Een deelnemer dient lid te zijn van HealthCity.
2. HealthCity is gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname als HealthCity van mening is dat die deelnemer niet conform deze voorwaarden handelt of als die deelnemer anderszins frauduleus handelt of daar een poging toe doet. Alle rechten m.b.t. de Actie komen in dit geval te vervallen en HealthCity is gerechtigd de deelnemer de toegang tot haar clubs te ontzeggen.
3. Indien HealthCity de deelnemer om welke reden dan ook in het verleden reeds eerder de toegang tot haar clubs heeft ontzegt, is HealthCity gerechtigd om het programma ongeldig te verklaren en/of de deelnemer (wederom) de toegang tot haar clubs te ontzeggen.

Artikel 4 - (Persoons)gegevens
1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.
2. HealthCity kan de deelnemer verzoeken om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
3. Alle gegevens die HealthCity verkrijgt in het kader van de actie zullen worden opgenomen in een bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
4. Iedere deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem verstrekte (persoons)gegevens, waaronder de NAW gegevens, voor de uitvoering van de actie. In dat kader is HealthCity gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de actie.
5. Deelnemers die daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (‘opt-in’) zullen daarnaast ook per e-mail en/of telefonisch door HealthCity benaderd kunnen worden voor acties en aanbiedingen.

Artikel 5 - Huis- en saunaregels
1. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de huis- en/of saunaregels van HealthCity, zoals deze in de voorkeur club bekend zijn gemaakt.
2. Bij overtreding van een of meerdere van de huis- en/of saunaregels is HealthCity gerechtigd om de deelnemer onmiddellijk de toegang tot haar clubs te ontzeggen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1. HealthCity en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek is zij niet aansprakelijk voor:
- door derden geleverde producten en diensten;
- voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, hardware of software van welke aard dan ook;
- voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de actie;
- voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de HealthCity website.
2. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van HealthCity is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. HealthCity is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer, of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens HealthCity. De deelnemer zullen HealthCity vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Slotbepalingen
1. Aan druk-, print- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Voor vragen met betrekking tot de actie of Healthcity in het algemeen, die niet door het personeel van de voorkeur club beantwoord kunnen worden, kan de deelnemer HealthCity tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer 023 - 8901750.
3. HealthCity is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 28 dagen programma bij HealthCity voorwaarden gedurende de actie te wijzigen, zonder opgave van reden de actie te staken of te wijzigen om haar moverende redenen. HealthCity zal een wijziging of staking van de actie(voorwaarden) via de HealthCity website bekend maken.
4. Indien één of meer bepalingen van deze 28 dagen programma bij HealthCity voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze 28 dagen programma bij HealthCity voorwaarden aan.
5. Voor zover deze 28 dagen programma bij HealthCity voorwaarden afwijken van hetgeen in eventuele additionele voorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit die eventuele additionele voorwaarden.
6. Op deze 28 dagen programma bij HealthCity voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.