Voorwaarden

HealthCity heeft een adviserende rol en het lid en/of de deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk.
HealthCity kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor het lid en/of de deelnemer gestelde doel of voor de wijze van toepassing en gebruik van de aanwijzingen, adviezen en supplementen.

In aanvulling op de algemene voorwaarden is HealthCity, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer het lid en/of de deelnemer schade lijdt.