Algemene voorwaarden

Neem contact op

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van HealthCity West B.V. (hierna; “HealthCity”).

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 1 en 2 jarige lidmaatschapsvormen van HealthCity.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van HealthCity en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen HealthCity en het Lid.


2.2. HealthCity is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. HealthCity zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door HealthCity te zijn ontvangen.


3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.


3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan HealthCity mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is HealthCity gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van HealthCity, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van HealthCity).


3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van HealthCity worden overgedragen.


3.4. HealthCity behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.


3.5. HealthCity zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.


3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van HealthCity, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.healthcity.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op 4 wekelijkse basis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).


4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van HealthCity, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.


4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.


4.4. HealthCity behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.


4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan HealthCity te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van HealthCity tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
HealthCity heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is HealthCity gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van HealthCity, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.


4.6. Indien HealthCity over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,- euro. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan HealthCity het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van HealthCity tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.


4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. HealthCity biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. HealthCity hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot en met 12 jaar, 13-17 jaar, 18-25 jaar en 65 plussers.
Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan HealthCity meedelen.


Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van HealthCity.


Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van HealthCity of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 1 jaar of 2 jaar met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.


In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.


4.8. HealthCity biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, bestaande uit
twee ouders (dan wel wettig voogd) en maximaal drie van hun kinderen. Alle gezinsleden inclusief beide
ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. Gezinnen met één ouder kunnen
geen gebruik maken van het voordeeltarief van het gezinslidmaatschap. De leef­tijdsgrens van de kinderen,
die vallen onder het gezinslidmaatschap, is 22 jaar. Op het moment dat het kind 22 jaar wordt dan is deze
niet meer bevoegd om van het gezinslidmaatschap gebruikt te maken. Het kind kan dan kiezen voor het
18-25 jaar lidmaatschap. Wanneer door deze wijziging het gehele gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, kunnen de ouders (voogd) gebruik blijven maken van het
gezinslidmaatschap, maar kunnen zij ook kiezen voor een regulier lidmaatschap.


Verder geldt het volgende voor gezinsleden onder de 12 jaar:


- Leden tot 12 jaar mogen geen gebruik maken van de fitnessruimte en zullen zich daar niet onnodig ophouden. Deze leden kunnen alleen gebruik maken van de activiteiten in de zalen waar groepslessen worden gegeven en kunnen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de eventueel volgende faciliteiten: zwembad, tennis- en squashbanen. Het gebruik van het zwembad gelegen en behorende bij het saunagedeelte, sauna dan wel het stoombad is uitdrukkelijk uitgesloten voor leden onder de 18 jaar.


4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. HealthCity is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.


4.10. HealthCity is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.


5. Privacy

5.1. HealthCity verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


5.2. In de Privacyverklaring van HealthCity wordt op een rijtje gezet welke gegevens door HealthCity worden verwerkt, voor welke doeleinden HealthCity dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.


6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van HealthCity en is strikt persoonlijk.


6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.


6.3. HealthCity is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.


6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan HealthCity te worden gemeld. HealthCity zal de kosten van 12,50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken.


7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij HealthCity verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief.
Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan HealthCity West B.V., Postbus 360, 1180 AJ Amstelveen. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.healthcity.nl) of per e-mail (info@healthcity.nl) opzeggen.


7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert HealthCity deze per aangetekende post te verzenden.


7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van HealthCity - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van HealthCity of een met HealthCity gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.


7.5. HealthCity geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal HealthCity de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de betaalperiode opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 17,50 euro per 4 weken. Voor gezinslidmaatschappen geldt er een vast tarief van 35,- euro per 4 weken. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van HealthCity. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van 4 weken.


7.6. HealthCity mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:


a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;


b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;


c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;


d. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd
of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap
verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van HealthCity het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 periodes van 4 wekelijkse termijnen, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van HealthCity - deugdelijk bewijs.


8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.


8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. HealthCity is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.


9.2. HealthCity is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.


9.3. HealthCity is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van HealthCity , of een met HealthCity gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van HealthCity of een met HealthCity gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.


10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.


10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer HealthCity kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.


10.3. In geval van klachten met betrekking tot HealthCity dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de service medewerker en in tweede instantie tot HealthCity. Mail naar customercare@healthcity.nl.

11. Personal Training

11.1. HealthCity, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.


12. Aansprakelijkheid

12.1. HealthCity is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens HealthCity of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch HealthCity, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door HealthCity gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.


13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.


13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.


14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door HealthCity gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en HealthCity kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.


14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.