Dagpas voorwaarden

Dagpas voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze dagpas voucher voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Activeren: Het op de HealthCity website invullen van de benodigde gegevens voor het activeren van de voucher
Deelnemer: Een natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan de actie
Deelnemende club(s): Iedere HealthCity club in Nederland
Dagpas voucher: De (digitale) voucher die - na activatie en conform deze voorwaarden - de deelnemer het recht geeft om gedurende de afgesproken dag gebruik te kunnen maken van de standaard diensten en faciliteiten van de voorkeur club
HealthCity: Health City Beheer B.V.
HealthCity website: www.healthcity.nl/gratis-dagpas-sportschool
Verzilveren: Het daadwerkelijk gebruik maken van de dagpas voucher
Voorkeur club: De overeengekomen HealthCity club

Artikel 2 – Deelnemers
1. Deelnemers dienen in Nederland te wonen .
2. Een deelnemer mag nog geen lid zijn van HealthCity.
3. HealthCity is gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname als HealthCity van mening is dat die deelnemer niet conform deze voorwaarden handelt of als die deelnemer anderszins frauduleus handelt of daar een poging toe doet. Alle rechten m.b.t. de dagpas voucher komen in dit geval te vervallen en HealthCity is gerechtigd de deelnemer de toegang tot haar clubs te ontzeggen.
4. Indien HealthCity de deelnemer om welke reden dan ook in het verleden reeds eerder de toegang tot haar clubs heeft ontzegt, is HealthCity gerechtigd om de dagpas voucher niet te verstrekken, de reeds verstrekte dagpas voucher ongeldig te verklaren en/of de deelnemer (wederom) de toegang tot haar clubs te ontzeggen.

Artikel 3 - De dagpas voucher
1. De dagpas voucher is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2. De dagpas voucher is niet inwisselbaar voor geld.
3. De dagpas voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, aanbiedingen of lidmaatschappen van HealthCity.
4. Een deelnemer mag maximaal 1 keer een dagpas voucher aanvragen.
5. Het is niet toegestaan om een dagpas voucher te verzilveren, indien de deelnemer in de afgelopen 6 maanden gebruik heeft gemaakt van een gratis HealthCity (dag)pas of dagpas voucher.
6. HealthCity zal na activatie contact opnemen met de deelnemer om af te spreken op welke dag en in welke voorkeur club de deelnemer de dagpas voucher mag komen verzilveren. Bij het maken van deze afspraak geldt vol=vol.

Artikel 4 – Deelnemende clubs
1. De dagpas voucher is inwisselbaar bij alle deelnemende clubs.
2. De standaard diensten en faciliteiten verschillen per deelnemende club. Diensten of producten van derden, dan wel diensten of producten waarvoor een extra vergoeding is verschuldigd.
3. De openingstijden verschillen per deelnemende club. Kijk op de HealthCity website of informeer bij de deelnemende club. HealthCity is gerechtigd de openingstijden (of onderdelen) van een deelnemende club tijdelijk of blijvend te wijzigen of een deelnemende club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

Artikel 5 - (Persoons)gegevens
1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.
2. HealthCity kan de deelnemer verzoeken om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
3. Alle gegevens die HealthCity verkrijgt in het kader van de actie zullen worden opgenomen in een bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
4. Iedere deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem verstrekte (persoons)gegevens, waaronder de NAW gegevens, voor de uitvoering van de actie. In dat kader is HealthCity gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de actie.
5. Deelnemers die daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (‘opt-in’) zullen daarnaast ook per e-mail en/of telefonisch door HealthCity benaderd kunnen worden voor acties en aanbiedingen.

Artikel 6 - Huis- en saunaregels
1. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de huis- en/of saunaregels van HealthCity, zoals deze in de voorkeur club bekend zijn gemaakt.
2. Bij overtreding van een of meerdere van de huis- en/of saunaregels is HealthCity gerechtigd om de deelnemer en de introducé onmiddellijk de toegang tot haar clubs te ontzeggen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. HealthCity en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek is zij niet aansprakelijk voor:
- door derden geleverde producten en diensten;
- voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, hardware of software van welke aard dan ook;
- voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de actie;
- voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de HealthCity website.
2. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van HealthCity is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. HealthCity is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer, of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens HealthCity. De deelnemer zullen HealthCity vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Slotbepalingen
1. Aan druk-, print- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Voor vragen met betrekking tot de dagpas voucher of Healthcity in het algemeen, die niet door het personeel van de voorkeur club beantwoord kunnen worden, kan de deelnemer HealthCity tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer 023-3031090
3. HealthCity is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze dagpas voucher voorwaarden gedurende de actie te wijzigen, zonder opgave van reden de actie te staken of te wijzigen om haar moverende redenen. HealthCity zal een wijziging of staking van de actie(voorwaarden) via de HealthCity website bekend maken.
4. Indien één of meer bepalingen van deze dagpas voucher voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze dagpas voucher voorwaarden aan.
5. Voor zover deze dagpas voucher voorwaarden afwijken van hetgeen in eventuele additionele voorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit die eventuele additionele voorwaarden.
6. Op deze dagpas voucher voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.